Dai Pai Dong

Lan Fong Yuen

Hong Kong style milk tea at Lan Fong Yuen in Hong Kong. Photo by alphacityguides.

Famous milk tea cafe in Hong Kong Central.